Turtips

Pilegrimsleden over Toten

- en vandring gjennom natur- og kulturlandskapet

 

Tandsæter  – Hoffsvangen: ca. 22 km
Fra Tandsæter åpner totenlandskapet seg i fult panorama. Da leden vesentlig følger høydedragene i det åpne kulturlandskapet med åkre og beitemark gjennom Kolbu og Lensbygda, gir dette storslagne utsyn over bygdene på Toten. Spesielt bør utsiktspunktene ved Dyste, Hol og Glommen nevnes.
Fra Dyste går leden på gardsveier, over beiter, gjennom skogsbryn og langs åkerkanter forbi Kolbu kameratenes idrettsplass, videre langs fylkesvei 244 fram til Hol. Gjennom idylliske lauskogsportaler og vegetasjonsdekte åkerkanter fortsetter leden til Kolbu kirke.
Fra Kolbu kirke går leden mot øst etter offentlig veg, gardsveger og jordekanter til Smeby skole. Videregardsveger forbi Syljulien gartneri til Tajelykkja, veg til Glommen og gutuer forbi Mellgarden og Skjefstad, ned mot Håjen.
Ved Håjen følger leden igjen stort sett middelalderveien til Hof kirke. Fra Lillo følges gang og sykkelveg fram til Hoffsvangen og Hof kirke.

 

Hoff kirke- Smørvika/Kapp: ca. 7 km
Fra Hoff mot Kapp følger leden, med unntak Lie-Apelsvoll og ved Evenrud, en lokal veg fra 1500-1600 tallet. Den fører gjennom tunet på Hoff prestegard og videre langs åkrer over høydedraget på Lie, hvor det er flott utsikt over flatbygdene på Toten, Mjøsa, Helgøya, Neslandet og områdene videre nordover.

Ved Kapp kirke kobles leden igjen inn på middelaldervegen, som gikk over Tømmerhol. Denne følges gjennom kastanjealleèn forbi sorenskrivergården Undesløs til  Smørvikodden. Herfra benyttes den kommunale gang- og sykkelveien ” Strandvegen” til Industrikultursentret Kapp Melkefabrikk.

 

Kapp-Gjøvik : ca. 14 km
Fra Kapp til Gjøvik passerer leden gjennom et unikt strandlandskap. Områdene langs strandstien karakteriseres av et aktivt og levende landbruk med et kulturlandskap og en strandlinje uberørt av større tekniske inngrep. Leden går langs grendebebyggelse, gardstun, varierte landbruksareal, kultiverte standområder, badeplasser, fuktig og tørre lauskoger og skogsholt med gammel barskog. Det hele rammes inn og skjermes av vegetasjonsbelter som danner sperrer mellom vann og fastmark og områdets forskjellige naturtyper. I tillegg gjør sol, lys, vær og vind og ikke minst årtidsvariasjonene denne delen av kommunen spesielt vekslende og interessant som friluftsområde.

 

Hoff kirke- Balke kirke : ca. 7 km
Fra Hoff kirke gjør leden en avstikker mot øst til Balke kirke. Dette for å binde sammen de to eneste kirkene som har vært i sammenhengende bruk siden middelalderen til i dag på Toten. Området har et spesielt mangfoldig kulturlandskap med store kvaliteter av nasjonal verdi, rikt på tradisjoner og en rekke kulturminner fra eldre og nyere tid, bl.a. kirkestedene Gile og Kvem. Disse gardsgrendene på solsiden i den varme midtlisonen har også et estetisk aspekt med store særpregede gardstun, gjerne flere sammensatt i større gardsmiljø, alleèr som binder sammen tun, adkomstveger og jorder, åkre og mindre enger oppsykket av små og store skogholt, åkerholmer og kantvegetasjon. Utsynet er storslagent over vidstrakte bølgende jordbruksområder som rammes inn av barskogen mot åsen.

For mer info om Pilegrimsleden se http://pilegrimsleden.no/no/map/gudbrandsdalsleden

 

 

Her er noen turtips basert på kulturkontorets lokalhistoriske vandringer de senere årene. Flere av turene går langs Pilegrimsleden, Strandvegen eller andre stier og gutuer.

 

Skreia

* Turstier Balke - Skreia - Totenvika:
Grunneiere i området Balke - Skreia - Totenvika ønsker deg velkommen på tur.
I området er det merket en del gutuer, avlingsveger, stier og veger. "En blå fotturist" viser veg i noe av det fineste kulturlandskapet på Toten.

* Fra Pannengen til Evjua.

* Pilegrimsleden fra Balke kirke - Tanberg-Smitborg-Balke kirke (6 km).

* Rundtur elvelangs fra Jerikogården. Følg skilt Turveger-Skreia.
 

 

Kapp

* Fra Fauchaldplassen til Hekshus.

* Fra Kapp kapell til Tømmerhol.

* Pilegrimsleden og strandvegen fra Hekshus- Kapp Melkefabrikk - Tallodden - Peder Balke-senteret.

* Pilegrimsleden fra Hekshus-Båkind-Foss ( 5km)

* Fra Apelsvoll-Skrivergården- Tallodden - Peder Balke-senteret.

* Starum.

 

 

Kolbu
* Pilegrimsleden fra Dyste til Kolbu kirke.

* Pilegrimsleden fra Hoel via Glåmenshøgda til Majer.

* Ner Kolbu.
 

 

Lena
 

* Fra Hoffsvangen til Gile.

* Fra Hoff til Tømmerhol.

* Fra Toten Folkehøgskole til Hoff kirke.

* Fra Lillo til Majer.

* Fra Lena ungdomsskole opp Sukkestadgutua og ned Seierstadgutua og tilbake til Lena ungdomsskole.

* Risdalen
Turen kan starte ved Majer. Hvis du går oppover langs siden av dalen til Vilberg skole kan du gå ned igjen på andre siden.

Risdalen er en 2 km lang og 50-150 meter bred bekkedal i området mellom Kraby og Lensbygda, skapt av Riselva som kommer fra Myrsjøen på Totenåsen.

Risdalen har unik vegetasjon og et rikt fugleliv. Her er edellauvskog ,skjeldne planter og uvanlige fuglearter. Fuglefossen i Risdalen er blitt foreslått fredet som geologisk naturminne.

 

Totenåsen 
 

* Fra  Annersgardsmyra til krigsminnesmerket ved Skreitjernsmyrene og derfra til Fjørkenstadsætra.
I området ved Skreitjennsmyrene tok lokale motstandsmenn imot 6 flylaster med våpen og ammunisjon fra England vinteren 1944-1945.
Fjørkenstadsætra er en av de best bevarte sætergrendene på Totenåsen.
Ca. 45 min. - 1 times vandring hver vei.
Parkering: Andersgardsmyra

* Langs Kongeveien fra Kjølsethsvea til Skjeppsjøen.
Den Trondhjemske Kongeveg fra Kristiania til Trondhjem stod ferdig i 1795.
På veien passeres Skjærenbrua, en verneverdig hvelvbru i stein, og Grøna skysstasjon, som var skysstasjon for reisende og kvilestelle for skogsarbeidere gjennom hele 1800-tallet.

* Rausteinshytta
http://www.skiforeningen.no/marka/showpoi.cgi?id=1568

 

* Tjuvåskampen, 812 meter over havet.
I god sikt kan man se Gaustadtoppen i vest, og Norefjell, Vassfaret, Vangsfjell, Synnfjellet, Jotunheimen og Rondaene i øst.
http://www.skiforeningen.no/marka/showpoi.cgi?id=1566

* Torsæterkampen, 841 meter over havet.
Høyeste toppen i Østre Toten kommune.
http://www.skiforeningen.no/marka/showtour.cgi?id=337

 

* Hervenknappen, 784 meter over havet.
Fra denne toppen har du utsikt over store deler av det indre Østlandet.
Hervenknappen er en av toppene hvor du ser størst del av Norge.
   - Mot øst ser du hele vegen til Sälen i Sverige.
   - Mot vest ser du Vassfaret og Norefjell.
   - Mot Nord finner du Hemsedalsfjellene, Jotunheimen og Rondane.

Fra Herva er det merket sti opp til Hervenknappen. Turen tar cirka 30 minutter rolig gange.
Det er også mulig å følge merket tursti opp til Herventoppen fra  Evjua. Turen tar cirka 2,5 timer.

 

Nyttige linker

Turkart Østre Toten -sommer
http://kart12.nois.no/glt/Content/Main.asp?layout=toteno&map=turkartsommer&time=1424861739&vwr=asv

Turkart Østre Toten - vinter
http://kart12.nois.no/glt/Content/Main.asp?layout=toteno&map=turkartvinter&time=1424861894&vwr=asv

Markadatabasen
http://www.skiforeningen.no/marka/omraader/?id=19

Skiløyper på Totenåsen
http://www.totenasloyper.no/

Pilegrimsleden
http://pilegrimsleden.no/no/map/gudbrandsdalsleden

Olavskilden Arbeidslag
http://www.olavskilden.no/

http://www.storm.no/

http://www.yr.no/